Socjologia a religie

Fromm

Socjologia a religie. Współczynnik humanistyczny jako narzędzie wartościowania w pismach Ericha Fromma

Rok wydania: 2003

Miejsce: Poznań

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

ISBN: 83-89361-16-7

ilość stron: 142

Od początku swego istnienia socjologia żywo interesowała się religią. Wiele uwagi poświęcili jej ojcowie-założyciele tej dyscypliny, tacy jak Comte, Spencer, Durkheim czy Weber. Socjologia religii do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozwiniętych dyscyplin socjologicznych. U swych początków mocno podkreślała odrębność w stosunku do nauk teologicznych swego podejścia do zjawisk religijnych. Nie było to jednak przeszkodą dużemu zainteresowaniu socjologią ze strony teologów. Nierzadko też bowiem socjologowie podejmowali problemy żywotne również dla teologii. Tak też było w przypadku Ericha Fromma, którego ogólna teoria religii będzie przedmiotem niniejszej prezentacji. Fromm nie zajmował się religią kierowany li tylko czczą ciekawością, jako psychoanalityk i humanista zatroskany o kondycję duchową ludzkości zapytywał przede wszystkim o wpływ religii na społeczeństwa i osobowość jednostek. Sądził on, że przede wszystkim ze względu na ten wpływ religie znacznie się różnią. Celem jego poszukiwań było zatem w dużej mierze wypracowanie metody naukowej oceny religii ze względu na ten aspekt. Stawiał więc na gruncie nauki pytanie niezmiernie doniosłe dla współczesnej myśli religijnej: czy wszystkie religie są równe? Prezentacja i dyskusja tej metody, to drugi zasadniczy cel jaki sobie stawiamy w niniejszej książce.

Ze Wstępu autora

"Praca jest systematyczną prezentacją i restrukturalizacją zawartych w głównych pracach Ericha Fromma koncepcji filozoficznych, socjologicznych i socjopsychologicznych, które dotyczą religii. Ukazuje ich znaczenia dla myśli teologicznej i doktryny społecznej Kościoła. Głównym przedmiotem badań autora jest myśl Fromma. "Praca napisana jest świetną polszczyzną. Przeczytałem ją z zainteresowaniem" Praca zawiera doskonałe uzasadnienie zasadniczej i tytułowej tezy, iż nie wszystkie religie i kultury ludzkie są sobie pod każdym względem i we wszystkich okolicznościach równe. Teza autora stanowi próbę systematycznego przedstawienia i restrukturyzacji zasadniczych tez socjologii religii E. Fromma. Odnosi się wrażenie że większość myśli teoretycznych Fromma została ujęta głębiej, szerzej i lepiej niż wyraził je sam Fromm. Stanowi to wielką zaletę pracy, gdyż Cezara należy rozumieć lepiej niż on sam siebie rozumiał (M. Weber)"-

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Kozyra-Kowalskiego.

Recenzja p. Marka Wójtowicza w Śląskich Studiach Historyczno Teologicznych, 2004, t.37, z.2, s.311-312 (w pliku pdf od strony 21).